Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

De hulp van ouders is van levensbelang voor de school. Wij willen graag een open communicatie met de ouders. Wij willen een laagdrempelige school zijn waar ouders gemakkelijk met de leerkrachten in contact kunnen komen.
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoording bij de ontwikkeling van het  kind. Van ouders verwachten wij dan ook dat zij met vragen en opmerkingen komen.

Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij zich hiervoor openstelt.
Iedere ouder kan meehelpen om de school goed te laten draaien. Door praktisch hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. 

Wij stellen het erg op prijs als ouders zich actief binnen de school willen opstellen. Dit komt het onderwijs aan de kinderen ten goede!
Aan het begin van het schooljaar geven wij een ‘belangstellingsformulier’ voor de ouderhulp mee.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen aan de oudervereniging een afgesproken bedrag aan contributie per jaar. Jaarlijks tijdens de jaarvergadering wordt de contributie en de bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp voor groep 8 vastgesteld. 
Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden tal van activiteiten bekostigd zoals: Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, pleinfeest, musical, sportdagen.

P.s. de ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage, wanneer ouders deze bijdrage niet voldoen, zal de leerling niet worden uitgesloten van deelname. Ook zal er geen alternatief worden aangeboden.