Leerplicht & verlofregeling

De leerplicht

Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. De leerplicht geldt nog niet voor 4 jarigen maar zodra kinderen 5 jaar worden zijn ze leerplichtig. Nu kan het zo zijn dat een volledige schoolweek voor een 5 jarige kleuter nog wat te vermoeiend is. Ouders kunnen dan gebruik maken van een speciale regeling en een 5 jarig kind (ten hoogste) 5 uur per week thuis houden. Dit moet wel in overleg gebeuren met de directeur. Deze uren kunnen niet worden opgespaard. Als het kind 6 jaar is, is het volledig leerplichtig en moet het rooster van de groep worden gevolgd.

Ziekte en verzuim
 Als uw kind ziek is en niet in staat is naar school te komen dan dient dit voor 8.30 telefonisch te zijn doorgegeven. Wanneer een leerling niet aanwezig is, en er niet is gebeld zal iemand van het personeel contact met de ouders opnemen.

Als een kind tijdens schooltijd ziek wordt, proberen we eerst de ouders te bereiken. We vragen dan of u het kind van school komt ophalen. We sturen niet zonder overleg kinderen naar huis. Als we niemand kunnen bereiken, bij wie de zieke tijdelijk kan worden opgevangen, blijft het kind gewoon op school.

Als medische verzorging onmiddellijk nodig lijkt, wordt de huisarts ingeschakeld en proberen we iemand als begeleider mee te laten gaan. Uiteraard worden de ouders z.s.m. op de hoogte gebracht.

Verlofaanvragen
Bij het maken van plannen voor vakantie en uitstapjes dient u rekening te houden met het vakantierooster. Slechts in bijzondere gevallen kan buiten de normale schoolvakanties om verlof gegeven worden. Aanvragen voor bijzonder verlof dienen in principe binnen 8 weken schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Er zijn echter situaties waarin dit niet mogelijk is, in overleg met de directeur wordt dan naar een oplossing gezocht.

In de leerplichtwet zijn duidelijke regels met betrekking tot het vakantieverlof vermeld:

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing: max. 1 dag;
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
  • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag; - Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan eventueel verleend worden in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers van het kind. Dit verlof mag éénmaal per jaar voor maximaal 10 dagen worden gegeven. Voorts mag het verlof niet plaatsvinden in de eerste lesweken van het schooljaar

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie