Klachtenregeling

Primenius en haar medewerkers zijn dagelijks bezig om het beste onderwijs te bieden. Desondanks is het mogelijk dat u ontevreden bent over bepaalde gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. Dan kunt u het beste:

  • Eerst contact opnemen met de groepsleerkracht;
  • Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan wordt de directeur ingelicht;
  • Deze gaat in gesprek met de ouders/verzorgers en onderzoekt de klacht;
  • De bevindingen van de directeur worden aan de ouders/verzorgers en leerkracht meegedeeld;
  • Wanneer de ouders niet tevreden zijn met de oplossing kunnen zij contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Primenius.
  • De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs noodzakelijk is;
  • De Landelijke Klachtencommissie is een commissie van 3 personen, die geen relatie heeft met Primenius of een van de scholen. Deze commissie onderzoekt de klacht en is daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Primenius en geeft een advies.
  • Primenius moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen zullen worden genomen.

Het bestuur is van mening dat op deze wijze niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en de kwaliteit van het onderwijs recht wordt gedaan. 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Op elke school doen zich wel eens problemen en probleempjes voor. Dat is op onze school niet anders. De meeste zaken worden gelukkig snel opgelost. Soms lukt dat niet of minder goed.

Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de te nemen stappen bij het oplossen van deze problemen. Indien het probleem betrekking heeft op het functioneren van uw kind(eren) in de groep dan kunt u het probleem met de groepsleerkracht bespreken. De groepsleerkracht kent uw kind immers het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Mocht er voor het probleem geen acceptabele oplossing komen dan kunt u na overleg met de groepsleerkracht bij de directeur terecht. Deze zal vervolgens met de ouders en de groepsleerkracht een gesprek voeren.

Samenvattend streven we ernaar het probleem op schoolniveau op te lossen, mocht dit In het geval de klacht een meer algemener karakter heeft kan ook direct contact met de directeur worden gezocht. Mocht dit echter niet lukken dan is het mogelijk om de klacht te laten behandelen door een klachtencommissie.

De school is hiervoor aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze commissie maakt gebruik van het model klachtenregeling welke op school ter inzage ligt.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft kunt u ook de vertrouwenspersoon van de Stichting aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.

Voor onze Stichting zijn de vertrouwenspersonen:

Dhr. Willem Hulshof, info@dekwestie.nl of 06 29044198

Mw. Annie Wemer,  tel. 06 - 19492023