Klachtenregeling

Dagelijks zijn we bezig om het beste onderwijs en opvang voor uw kind(eren) te bieden. Desondanks is het mogelijk dat u ontevreden bent over bepaalde gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan. In dat geval kunt u de klachtenregeling raadplegen. Daarin staat omschreven welke stappen u het best kunt nemen. 
 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Op elke school doen zich wel eens problemen en probleempjes voor. Dat is op onze school niet anders. De meeste zaken worden gelukkig snel opgelost. Soms lukt dat niet of minder goed.

Daarom hebben we duidelijke afspraken gemaakt over de te nemen stappen bij het oplossen van deze problemen. Indien het probleem betrekking heeft op het functioneren van uw kind(eren) in de groep dan kunt u het probleem met de groepsleerkracht bespreken. De groepsleerkracht kent uw kind immers het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. Mocht er voor het probleem geen acceptabele oplossing komen dan kunt u na overleg met de groepsleerkracht bij de directeur terecht. Deze zal vervolgens met de ouders en de groepsleerkracht een gesprek voeren.

Samenvattend streven we ernaar het probleem op schoolniveau op te lossen, mocht dit In het geval de klacht een meer algemener karakter heeft kan ook direct contact met de directeur worden gezocht. Mocht dit echter niet lukken dan is het mogelijk om de klacht te laten behandelen door een klachtencommissie.

De school is hiervoor aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze commissie maakt gebruik van het model klachtenregeling welke op school ter inzage ligt.

Vertrouwenspersoon
Als u een klacht heeft kunt u ook de vertrouwenspersoon van de Stichting aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school.

Voor onze Stichting zijn de vertrouwenspersonen:

Dhr. Willem Hulshof, info@dekwestie.nl of 06 29044198

Mw. Annie Wemer,  tel. 06 - 19492023